Capica staat op 7 juni op het ondernemersevent

Wil jij ook 'Vir­tu­eel Groei­en'? Kom dan naar het On­der­ne­merseve­nt op 7 ju­ni. Je kunt ken­nis op vir­tu­eel ge­bied op­doen tij­dens de ver­schil­len­de work­shops, maar ook bij de stand­hou­ders op de on­der­ne­mers­markt. De avond wordt af­ge­slo­ten met een heer­lij­ke net­werk BBQ.


26-05-2011

Ook wij zijn aan­we­zig op de on­der­ne­mers­markt om de be­zoe­kers be­kend te ma­ken met de mo­ge­lijk­he­den van Apps en So­ci­al Me­dia. Kom je naar on­ze stand? Dan la­ten we je ha­ren recht over­eind staan. De fo­to's die we daar­van ma­ken kun je be­kij­ken op on­ze http://www.fa­cebook.com/ca­pi­caFa­cebook pa­gi­na. 

Op dins­dag 7 ju­ni wordt het on­der­ne­merseve­nt voor het der­de jaar ge­or­ga­ni­seerd bij Ra­bo­bank Rijn­streek aan de Fle­ming­weg 8 in Alp­hen aan den Rijn. Het event be­gint om 15.30 uur en ein­digt om 21.00 uur. 

Meer in­for­ma­tie over het event lees je op http://www.on­der­ne­merseve­nt.nlon­der­ner­ne­merseve­nt.nl