Capica sponsort werkvakantie

De­ze zo­mer rei­zen twee groe­pen jon­ge­ren af naar Tan­za­nia om het le­ven en toe­komst van wees­kin­de­ren te ver­an­de­ren. In twee maan­den tijd bou­wen zij een ba­sis­school en een vak­school voor de­ze kin­de­ren. Zij wor­den op de­ze scho­len goed on­der­we­zen, zo­dat zij een baan kun­nen zoe­ken en dus ook een be­ter le­ven kun­nen op­bou­wen. 

05-07-2010

Om de­ze werk­va­kan­tie mo­ge­lijk te ma­ken wer­den di­ver­se spon­sors ge­zocht en wer­den spon­sor­ac­ties ge­hou­den. Het geld voor de reis en de be­no­dig­de bak­ste­nen moesten na­me­lijk ook zelf in­ge­za­meld wor­den. Ca­pi­ca droeg haar ei­gen steen bij door de bouw en het ont­werp van de web­si­te van het pro­ject voor haar re­ke­ning te ne­men.

We wen­sen de jon­ge­ren heel veel suc­ces met de ma­ke a chan­ge ac­tie en het bou­wen van de scho­len in Tan­za­nia.http://www.tan­za­nia­ma­ke­a­chan­ge.nl/ Lees meer over het ma­ke a chan­ge pro­ject.