Capica sponsort Stichting Promotie Speciaal Bier Woerden door het maken van een website

In­ter­net is on­ze pas­sie, de pas­sie van SPSW is bier en voor­al spe­ci­aal bie­ren. Nu lus­ten de me­de­wer­kers van Ca­pi­ca op zijn tijd ook wel een bier­tje. Dus dat was een mooie aan­lei­ding om de Stich­ting Pro­mo­tie Spe­ci­aal Bier Woer­den een hand­je te hel­pen met de pro­mo­tie van spe­ci­aal bie­ren. We heb­ben voor hen een web­si­te ont­wor­pen en ont­wik­keld. Het eer­ste eve­ne­ment 'Het Woer­dens Bock­bier Fes­ti­val' heeft in­mid­dels plaats­ge­von­den op 9 ok­to­ber.

12-10-2011

Op de web­si­te van SPSW kun je op de hoog­te blij­ven al­le ac­ti­vi­tei­ten op de nieuws pa­gi­na. Op elk eve­ne­ment wor­den fo­to's ge­maakt en die zijn te­rug te vin­den op de web­si­te.