Capica is genomineerd voor Capelse ondernemersprijs van het jaar!

Na een aan­tal ge­sprek­ken met de stren­ge ju­ry is de ko­gel door de kerk: we zijn ge­no­mi­neerd voor de Ca­pel­se on­der­ne­mers­prijs van het jaar in de ca­te­go­rie MKB! On­ze am­bi­tie om dé in­tra­net­ex­pert van Ne­der­land te wor­den is bij de ju­ry niet on­op­ge­merkt ge­ble­ven. Re­cent heb­ben we het in­tra­net evo­lu­tie­mo­del ont­wik­keld, dat or­ga­ni­sa­ties in­zicht geeft in de te ne­men stap­pen om het in­tra­net suc­ces­vol te ma­ken. Bin­nen­kort ver­schijnt het bij­be­ho­ren­de boek op de markt.  Daar­naast heb­ben we in 2014 en 2015 gro­te stap­pen ge­maakt met de door­ont­wik­ke­ling van ons pro­duct KIEN in­tra­net. 

28-04-2015

Mor­gen­avond be­slist de ju­ry wel­ke or­ga­ni­sa­ties door­gaan voor een po­di­um­plaats. De uit­rei­king van de prijs vindt plaats op 27 mei. Duim je met ons mee?