Boerinn

De Boe­rinn is een re­cre­a­tie- en ver­ga­der­boer­de­rij. Be­zoe­kers kun­nen deel­ne­men aan bij­voor­beeld Boe­ren­golf en an­de­re pol­der­spor­ten. Maar ook is het mo­ge­lijk om een ver­ga­der­ruim­te te boe­ken of bij­voor­beeld per­so­neels­fees­ten te or­ga­ni­se­ren.

27-07-2011

Voor de di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten zijn na­tuur­lijk me­de­wer­kers no­dig om al­les in goe­de ba­nen te lei­den. Om het per­so­neel ef­fi­cient in te plan­nen zocht De Boe­rinn een plan­ning­tool. Wij heb­ben de­ze he­le­maal op maat ge­maakt, zo­dat de tool pre­cies de func­ti­o­na­li­tei­ten heeft die ge­wenst is.

De me­de­wer­kers kun­nen in dit sys­teem hun be­schik­baar­heid in­vul­len, hun ge­werk­te uren ver­ant­woor­den en hun roos­ter be­kij­ken.