Bladeren door de brochure van Wehako

Stel, je bent le­ve­ran­cier van koel­sys­te­men. Hoe zorg je er dan voor dat je klan­ten we­ten wel­ke pro­duc­ten je hebt, wel­ke spe­ci­fi­ca­ties ze heb­ben en wat de prij­zen zijn? Een web­si­te lijkt de meest voor de hand lig­gen­de op­tie. En dat is na­tuur­lijk ook zo. Maar in de web­si­te www.we­ha­ko.nl, die werd ont­wor­pen door Flint cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie, werd nog een ex­tra han­dig­heid­je in­ge­bouwd. 

07-02-2011

Op het mo­ment dat je op de pa­gi­na met http://www.we­ha­ko.nl/pro­duc­tenpro­duc­ten bent be­land, kun je een spe­ci­fiek pro­duct aan­klik­ken. Er wordt dan een nieuw ven­ster ge­o­pend met een bla­der­boek. Het aan­ge­klik­te pro­duct wordt di­rect ge­toond, met al­le re­le­van­te in­for­ma­tie. Bin­nen het bla­der­boek kun je mak­ke­lijk naar de ver­schil­len­de pro­duc­ten na­vi­ge­ren. We­ha­ko kan de bro­chu­re he­le­maal zelf via het XMS be­he­ren. Dus als er wij­zi­gin­gen in een pro­duct zijn, kun­nen ze dat di­rect aan­pas­sen.