Bij de nieuwe naam DeWerf.com hoort ook een nieuwe website

Wij wer­ken al ja­ren sa­men met ont­werp­bu­reau De Werf. Dat blij­ven we ook ze­ker doen, maar on­der de nieu­we naam, De­Werf.com. Bij een nieu­we naam hoort een nieu­we web­si­te. En ook al is de ver­an­de­ring in de naam klein, het ont­werp van de web­si­te is com­pleet ver­nieuwd. De­ze tech­ni­sche uit­wer­king van de web­si­te heeft De­Werf.com ook bij ons neer­ge­legd.  

 

21-03-2013

Net als voor de klan­ten van De­Werf.com moch­ten we nu ook aan de slag met de tech­niek van de ei­gen web­si­te. Bin­nen de web­si­te kan zo­wel ho­ri­zon­taal als ver­ti­caal ge­na­vi­geerd wor­den zon­der te scrol­len. Dat geeft de web­si­te een bij­zon­de­re me­nu struc­tuur. Naast een voor het pu­bliek zicht­baar ge­deel­te, is er ook een af­ge­schermd ge­deel­te be­schik­baar, die al­leen na in­log­gen be­reikt kan wor­den. 

Ben jij be­nieuwd naar de web­si­te van De­Werf.com? Klik dan http://www.de­werf.com/hier!