Betalingen regelen voor je webshop

Ie­der­een doet het: web­win­ke­len. Maar een ei­gen web­win­kel be­gin­nen is an­de­re koek. Eerst moet je het gat in de markt vin­den en we­ten waar je je spul­len moet in­ko­pen te­gen een aan­trek­ke­lij­ke prijs. En dan ga je eens na­den­ken over een web­shop. Die moet goed te vin­den zijn op het web en moet voor­al ge­bruiks­vrien­de­lijk zijn. Maar het al­ler­be­lang­rijk­ste is na­tuur­lijk het be­stel­pro­ces en de be­ta­ling. 

 

26-01-2012

We heb­ben ge­merkt dat veel star­ten­de web­win­ke­liers zich over die be­ta­ling best zor­gen ma­ken. Want er zijn nog­al wat aan­bie­ders van on­li­ne be­taal­me­tho­des. En wel­ke kies je dan?

Er zijn drie soor­ten aan­bie­ders:

  • de pay­ment ser­vi­ce pro­vi­ders (on­der an­de­re Ogo­ne, Bi­bit en Bucka­roo)
  • de gro­te ban­ken (on­der an­de­re Ra­bo­bank en ABN AM­RO)
  • de los­se aan­bie­ders (on­der an­de­re VI­SA, Mas­ter­Card, Ame­ri­can Ex­press, Ide­al)

Het aan­bod van de pay­ment ser­vi­ce pro­vi­ders en de gro­te ban­ken ver­schilt niet zo heel veel. Bij bei­de kun je zelf aan­ge­ven van wel­ke be­taal­me­tho­des je ge­bruik wilt ma­ken. Bij de pay­ment ser­vi­ce pro­vi­ders heb je daar­in een iets uit­ge­brei­de­re keu­ze, voor­al voor bui­ten­land­se be­taal­me­tho­des. Af­han­ke­lijk van je wen­sen kun­nen de kos­ten erg uit­een­lo­pen. We ra­den aan om meer­de­re of­fer­tes aan te vra­gen, zo­dat je weet wat de een­ma­li­ge en va­ri­a­be­le kos­ten zijn. Heb je je keus ge­maakt, dan kun­nen wij de soft­wa­re van de ge­ko­zen aan­bie­der ver­wer­ken in de kas­sa van je /web­si­tes/web­shopweb­win­kel. Heb je hulp no­dig bij je keu­ze van een aan­bie­der? /con­tactMet on­ze er­va­ring kun­nen we je daar pri­ma bij hel­pen.