AVG: Zijn jullie voorbereid?

Van­af 25 mei 2018 is het een feit. Van­af die da­tum is de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG)  van toe­pas­sing. Or­ga­ni­sa­ties die per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken heb­ben dan meer ver­plich­tin­gen. Zo moe­ten zij kun­nen aan­to­nen dat zij de juis­te or­ga­ni­sa­to­ri­sche en tech­ni­sche maat­re­ge­len heb­ben ge­no­men om aan de AVG te vol­doen. Een goe­de voor­be­rei­ding is ab­so­luut nood­za­ke­lijk, want de boe­tes zijn hoog. 

Laird 19-10-2017 Contact

Wil je meer we­ten? Lees dan Blogde blog van Laird.