Assortiment van Peter Dekker Installaties in online productcatalogus

Pe­ter Dek­ker In­stal­la­ties (PDI) le­vert scher­min­stal­la­ties voor de glas­tuin­bouw. Heel spe­ci­a­lis­tisch en over het al­ge­meen maat­werk. Op het eer­ste ge­zicht mis­schien geen be­drijf waar je een web­shop bij ver­wacht. Toch is gis­te­ren de pro­duct­ca­ta­lo­gus on­li­ne ge­gaan. Het to­ta­le as­sor­ti­ment van PDI is hier­in te vin­den.

27-01-2015

Klan­ten kun­nen in de ca­ta­lo­gus be­kij­ken wel­ke on­der­de­len be­schik­baar zijn en voor­al ook in wel­ke een­he­den. Som­mi­ge pro­duc­ten gaan per stuk, an­de­re weer per vier­kan­te me­ter. In­voe­ren van de pro­duc­ten kan PDI een­vou­dig zelf door het im­por­te­ren van een Ex­cel­be­stand in meer­de­re ta­len. Klan­ten kun­nen een of­fer­te aan­vra­gen of di­rect een or­der plaat­sen. De af­wik­ke­ling van be­ta­lin­gen ver­loopt niet via de si­te. 

Ex­tra voor­deel van een on­li­ne pro­duct­ca­ta­lo­gus is de ver­be­ter­de vind­baar­heid van de web­si­te. 

http://pdi-nl.com/nl/web­shopGa di­rect naar de on­li­ne ca­ta­lo­gus.