Aparte website voor vacatures van scholengemeenschap ISW

Vaak zijn va­ca­tu­res bin­nen een be­drijf on­der­deel van de cor­po­ra­te web­si­te. Voor­deel daar­van is ui­ter­aard dat mo­ge­lij­ke sol­li­ci­tan­ten di­rect op de web­si­te kun­nen zien wat voor be­drijf je bent. Maar dat is wel vaak in­for­ma­tie voor de doel­groep van het be­drijf en niet zo­zeer voor de sol­li­ci­tant. Ook bij ISW had­den zij die me­ning en dus heb­ben zij een apar­te web­si­te la­ten ma­ken voor va­ca­tu­res. Eer­der ont­wik­kel­den wij al een web­si­te spe­ci­aal voor de open da­gen van ISW. Ook nu heb­ben we dit in sa­men­wer­king met Flint cre­a­tie­ve com­mu­ni­ca­tie ge­daan. 

19-04-2013

Op de web­si­te kun­nen de ar­beids­voor­waar­den wor­den be­ke­ken en ver­tel­len me­de­wer­kers over hun er­va­rin­gen bin­nen de scho­len­groep. Ver­der wor­den de open­staan­de va­ca­tu­res per lo­ca­tie weer­ge­ge­ven en kan de be­zoe­ker ui­ter­aard on­li­ne sol­li­ci­te­ren. 

Ook in­te­res­se in een apar­te web­si­te voor va­ca­tu­res? Be­kijk de web­si­te op http://www.is­w­werkt.nlwww.is­w­werkt.nl