ALcontrol Laboratories

4056 per­soon­lij­ke kerst­kaar­ten moesten ver­stuurd wor­den, in zes ver­schil­len­de ta­len van­uit één di­gi­taal sys­teem. AL­con­trol La­bo­ra­to­ries was na­me­lijk van plan om dit jaar de kerst­kaar­ten di­gi­taal te ver­stu­ren naar haar re­la­ties. Prach­ti­ge vorm­ge­ving van re­cla­me­bu­reau Im­puls Pu­bli­ci­teit en so­li­de tech­niek van in­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Dit wa­ren de in­gre­di­ën­ten voor het ver­zen­den en ver­to­nen van de per­soon­lij­ke kerst­kaar­ten.  

22-12-2009

De re­la­ties heb­ben een mail toe­ge­stuurd ge­kre­gen met een link naar hun per­soon­lij­ke kerst­groet. Het ver­stu­ren van de uit­no­di­ging om de kerst­kaart te be­kij­ken wordt door mid­del van de X-Zi­ne nieuws­brie­ven all­pli­ca­tiedi­gi­ta­le nieuws­brie­ven ap­pli­ca­tie X-Zi­ne van Ca­pi­ca ver­stuurd. De X-Zi­ne ap­pli­ca­tie im­por­teerd en sor­teerd ver­vol­gens de 4056 e-mail­adres­sen in zes ver­schil­len­de ta­len.
Na het aan­klik­ken van een link in de mail is het per­soon­lij­ke be­richt te zien. Het juis­te be­richt wordt ge­toond door­mid­del van een mo­du­le op maat ge­maakt in het Con­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMSCon­tent Ma­na­ge­ment Sys­teem XMS.

Klik op on­der­staan­de links om de kerst­kaart te be­kij­ken in de 6 ver­schil­len­de ta­len:

  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het Ne­der­landsNe­der­lands
  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het En­gelsEn­gels
  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het SpaansSpaans
  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het FransFrans
  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het Ita­li­aansIta­li­aans
  • AL­con­trol La­bo­ra­to­ries per­soon­lij­ke di­gi­ta­le kerst­kaart in het Roe­meensRoe­meens

 Screenshots per­soon­lij­ke kerst­kaart AL­con­trol La­bo­ra­to­ries