Al jaren rots in de branding voor Waal

We zijn de tel even kwijt, maar we heb­ben al aar­dig wat web­si­tes voor Waal ont­wik­keld de af­ge­lo­pen ja­ren. Re­gel­ma­tig met een an­der ont­werp­bu­reau, maar wij vor­men nog steeds de tech­ni­sche rots in de bran­ding. Dit keer werk­ten we op­nieuw sa­men met Bu­ro voor de Boeg

05-06-2015

De si­te maakt ge­bruik van de tech­niek van 'o­ne pa­ge scrol­ling'. Dit be­te­kent dat al­le in­for­ma­tie op één pa­gi­na on­der el­kaar staat. Door te scrol­len ver­schijnt tel­kens een nieu­we pa­gi­na. Na­tuur­lijk heeft de si­te ook een me­nu, zo­dat je op die ma­nier ook naar de ge­wens­te pa­gi­na kunt na­vi­ge­ren. Ook fijn voor Goog­le trou­wens, want hier­door heeft de si­te los­se pa­gi­na's en dat be­vor­dert de vind­baar­heid. Aan de mo­bie­le web­si­te heb­ben we niets ver­an­dert, de­ze is nog net zo ge­schikt als toen we hem een jaar ge­le­den ont­wik­kel­den. De si­te is voor de Pro­va­da op 2 ju­ni li­ve ge­gaan. Wij zijn trots op het re­sul­taat.

http://www.waal.nlBe­kijk hier de nieu­we web­si­te van Waal.