26 jaar na Back to the future is de toekomst eindelijk aangebroken! Wat voorspelde de film juist?

De script­schrij­vers van Back To The Fu­tu­re, Ro­bert Ze­me­c­kis en Bob Ga­le, za­ten er een paar keer flink naast. Maar ze voor­spel­den de toe­komst toch ook meer­maals goed.

20-10-2015

De­ze voor­spel­lin­gen zijn niet uit­ge­ko­men:

 • Bel­len van­uit te­le­foon­cel­len. Ken­ne­lijk za­gen ze de smartpho­ne niet aan­ko­men.
 • Het weer­be­richt wordt tot op de mi­nuut pre­cies én juist voor­speld. Ook dit klopt niet. Waar­schijn­lijk tot de frus­tra­tie van weer­man­nen en - vrou­wen over­al, zit­ten ze er nog vaak naast. Bij­na niets is zo ver­an­der­lijk als het weer.
 • Ken­te­ken­pla­ten heb­ben geen cij­fers en let­ters meer, maar een streep­jes­co­de.
 • Zon­ne­bril­len met zil­ve­ren, sta­len gla­zen zijn het he­le­maal. Hoe­wel er ra­re trends zijn op het ge­bied van zon­ne­bril­len, heb­ben we de­ze (nog) niet ge­zien.
 • Jas­sen die zich­zelf pas­send ma­ken en zelf­dro­gend zijn. Het zou han­dig zijn, maar he­laas.
 • Kran­ten als voor­naams­te nieuws­bron. Het in­ter­net was ken­ne­lijk een on­denk­baar con­cept in 1985 en 1989.
 • Fax­ma­chi­nes zijn over­al, zelfs in­ge­bouwd in brie­ven­bus­sen. Nou, niet echt. Zou­den kin­de­ren van nu wel we­ten wat faxen is?

back_to_the_fu­tu­re_2.jpg

De­ze voor­spel­lin­gen wa­ren goed (of bij­na):

 • Te­le­vi­sie kij­ken we op flatscreens. Hoe plat­ter, hoe gro­ter, hoe be­ter.
 • Vi­deo­bel­len. Sky­pe, Fa­ceTi­me, het is al in­ge­bur­gerd.
 • Draag­ba­re tech­no­lo­gie. Van smart­wat­ches tot Goog­le Glass, het is er nu.
 • Zelf­strik­ken­de snea­kers. Ni­ke is toch echt be­zig met de ont­wik­ke­ling van de­ze in­no­va­tie­ve schoen. Bin­nen­kort ein­de­lijk te koop?
 • Zwe­ven­de ho­ver­boards zie je wel­is­waar nog niet in het straat­beeld, maar er is al wel een wer­kend ho­ver­board. Al­leen kan die nog niet over­al zwe­ven, al­leen bo­ven spe­ci­a­le cir­cuits. Maar toch, niet slecht, 2015.
 • Lam­pen be­die­nen met je stem. Die heb­ben ze bij­na goed. Stem­ge­stuur­de lam­pen be­staan en spraak­ge­stuur­de in­ter­fa­ces zo­als Si­ri op de iP­ho­ne en Ok Goog­le op An­droid­te­le­foons wor­den da­ge­lijks ge­bruikt. En net als de lam­pen in Back to the Fu­tu­re, raakt ook die tech­no­lo­gie re­gel­ma­tig in de war.
 • Be­ta­len met je vin­ger­af­druk. Dit kan sinds een jaar met on­der meer Ap­ple Pay.
 • Aug­men­ted re­a­li­ty. Dok­ter Em­mett Brown ge­bruikt een soort ap­pa­raat­je dat di­gi­ta­le beel­den pro­jec­teert. On­der meer Mi­cro­soft's Holo­lens doet zo­iets ook.
 • Vlie­gen­de au­to's. Ja­ze­ker, er zijn al test­vluch­ten ge­daan.
 • Over­le­den be­roemd­he­den le­ven voort als ho­lo­gram­men. We za­gen eer­der al Tu­Pac en Mi­chael Jack­son als ho­lo­gram op­tre­den.
 • En in de film vraagt een col­lec­tant aan McFly om een be­ta­ling te doen via een soort klei­ne ta­blet.

http://www.bright.nl/wel­ke-voor­spel­lin­gen-uit-back-to-the-fu­tu­re-kwa­men-uitBron: bright.nl