De zoektocht naar de juiste IT-nerd

Blijk­baar zijn we best wel goed in wat we doen (of wer­ken we niet ef­fi­ci­ënt ge­noeg).
Wat ze­ker is, is dat we op kor­te ter­mijn nieu­we col­le­ga's zoe­ken.

Minoe 26-04-2018 Contact

Zes jaar heb ik voor een wer­ving- en se­lec­tie­bu­reau ge­werkt. Ik heb daar veel kan­di­da­ten ont­moet, dui­zen­den cv's ge­scand en hon­der­den pro­fie­len mo­gen op­stel­len.
Maar de IT-sec­tor is toch wel an­de­re koek. Al die ter­men, el­ke dag leer ik een nieu­we ken­nen.

Ajax

La­ten we AJAX als voor­beeld ne­men. Als vrouw van een voet­bal­lief­heb­ber, sprong de­ze er na­me­lijk met­een uit. AJAX, of­wel Asyn­chro­nous Ja­vaScript and XML, is slechts één van die ter­men. Ge­luk­kig heb­ben on­ze pro­gram­meurs hier wel ver­stand van en heb­ben we sa­men een mooie va­ca­tu­re­tekst kun­nen op­stel­len.

Maar hoe vind je de juis­te kan­di­daat? Zit­ten pro­gram­meurs über­haupt wel op Lin­kedIn, va­ca­tu­re­ban­ken of zijn zij net als wij er­van over­tuigd dat je moet net­wer­ken om er­gens bin­nen te ko­men?

En ga je bij aan­na­me voor de be­ker of neem je ge­noe­gen met een net geen eer­ste plek in de Ere­di­vi­sie? Ie­de­re or­ga­ni­sa­tie wil kam­pi­oen wor­den of blij­ven en door team ef­fort, zal je be­ter pres­te­ren én sco­ren. Het moet ie­mand zijn die bin­nen het team past.
In het ge­val van Ca­pi­ca moet je dus niet schrik­ken als je in­eens mid­den in een ge­vecht met Nerf-guns zit of op vrij­dag­mid­dag uit je werk wordt ge­haald voor een lek­ke­re kou­we klets.

pas­sie voor de on­li­neon­li­ne we­reld

On­ze per­fec­te kan­di­daat hoeft geen voet­bal­fan te zijn, laat staan voor­keur te heb­ben voor AjaxAjax of Fey­en­oord. Hij hoeft niet van bier te hou­den, we heb­ben ook bi­o­lo­gi­sche groe­ne thee. En hij hoeft niet over Nerf-gun skils te be­schik­ken, hij kan ook als doel­wit fun­ge­ren. Zo­lang het maar een ech­te IT-nerd is, want ook al spre­ken we niet al­tijd de­zelf­de taal, pas­sie voor de on­li­ne we­reld de­len we bij Ca­pi­ca al­le­maal.

*

Wat is het telefoonnummer van Capica? (10 cijfers achter elkaar typen)

  • Er zijn geen reacties gevonden. Ben jij de eerste?