Wij ver­ta­len on­li­ne wen­sen naar tech­niek. Met een be­vlo­gen team van ex­perts wer­ken we da­ge­lijks aan de bes­te on­li­ne op­los­sin­gen.

Bin­nen ons team ben jij ex­pert op jouw vak­ge­bied. Aan ti­tels op vi­si­te­kaart­jes doen we niet. Jij cre­ëert je ei­gen func­tie en je krijgt daar­toe al­le ruim­te en ver­ant­woor­de­lijk­heid. We ver­wach­ten dat jij je ex­per­ti­se ge­bruikt om sa­men met het team een top­pro­ject op te le­ve­ren.

Ben jij in­no­va­tief, heb je een pas­sie voor in­ter­net en zet jij je graag voor 100 pro­cent in? We groei­en hard en zijn op zoek naar en­thou­si­as­te on­li­ne be­den­kers. Be­kijk hier wel­ke su­per­hel­den wij zoe­ken. Staat je func­tie er niet tus­sen, maar deel jij wel on­ze pas­sie voor on­li­ne? Over­tuig ons met een open sol­li­ci­ta­tie.

Benieuwd naar wie wij zijn?