Aanmelden

Informatiebijeenkomst

AVG

Aanmelden

Nu het voor­jaar is be­gon­nen komt 25 mei steeds dich­ter­bij. Van­af die da­tum moe­ten al­le or­ga­ni­sa­ties zich hou­den aan de nieu­we wet AVG: Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming. Zijn jul­lie klaar voor de nieu­we pri­va­cy­wet?

De in­for­ma­tie­bij­een­kos­ten zit­ten vol. We ho­pen z.s.m. een nieu­we da­tum te com­mu­ni­ce­ren voor een ex­tra bij­een­komst.