Je kantoorspullen bestel je gewoon online

Interne webshop

Informatie

Geen te­le­foon­tjes meer naar de fa­ci­li­tai­re dienst; (kan­toor)ar­ti­ke­len be­stel je ge­woon via de web­shop app. Als be­stel­ler word je di­rect op de hoog­te ge­hou­den van de sta­tus.

Ac­tu­e­le voor­raad

Wil je ook de voor­ra­den in de web­shop com­mu­ni­ce­ren? Dan kan even­tu­eel een kop­pe­ling ge­maakt wor­den met jul­lie voor­raad­sys­teem. Tij­dens de im­ple­men­ta­tie be­spre­ken we de mo­ge­lijk­he­den.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

 

×