Je kantoorspullen bestel je gewoon online

Interne webshop

Informatie

Stuur je een e-mail als je brief­pa­pier wilt be­stel­len? Of bel je naar de af­de­ling com­mu­ni­ca­tie als je re­la­tie­ge­schen­ken no­dig hebt? Na­tuur­lijk 'werkt' dit, maar erg ef­fi­ci­ënt is het niet. De­ze ma­nier van wer­ken zorgt voor nog­al wat on­no­di­ge han­de­lin­gen. Met de appapp 'In­ter­ne Web­shop' di­gi­ta­li­seer je het he­le be­stel­pro­ces, in­clu­sief de com­mu­ni­ca­tie er om­heen.

Ac­tu­e­le voor­raad en be­heer

Bin­nen de app is het mo­ge­lijk om over de voor­ra­den te com­mu­ni­ce­ren, door een kop­pe­ling te ma­ken met jul­lie voor­raad­sys­teem. Voor me­de­wer­kers die iets wil­len be­stel­len is daar­door di­rect in­zich­te­lijk wat de voor­raad is. Dit scheelt een hoop on­no­di­ge te­le­foon­tjes of e-mails.

Heb­ben jul­lie (nog) geen ei­gen voor­raad­sys­teem dan kun­nen wij dit ui­ter­aard ook voor jul­lie re­ge­len. We stel­len dan ook ge­lijk in dat de be­heer­der van de voor­raad een mel­ding
krijgt wan­neer een item uit voor­raad dreigt te ra­ken.

Al­tijd wer­ken met com­ple­te in­for­ma­tie

Een be­stel­ling die per e-mail ge­stuurd wordt is lang niet al­tijd vol­le­dig qua in­for­ma­tie. Zo geeft men bij­voor­beeld wel het ge­wens­te for­maat op van een en­ve­lop, maar ver­geet men door te ge­ven of een en­ve­lop wel of geen ven­ster zou moe­ten heb­ben. Of wel­ke ty­pe slui­ting de en­ve­lop moet heb­ben. Ge­volg: meer­de­re te­le­foon­tjes of e-mails rond­om een sim­pe­le be­stel­ling van en­ve­lop­pen. Dat kost niet al­leen een hoop tijd, maar het zorgt ook voor de no­di­ge frus­tra­tie. Bin­nen de app wordt ge­werkt met for­mu­lie­ren, in­clu­sief voor­af in te stel­len ver­plich­te vel­den. Zo weet je ze­ker dat een be­stel­ling al­tijd vol­le­dig is.

Blijf op de hoog­te van je be­stel­ling

Wan­neer je iets be­stelt, dan is het na­tuur­lijk pret­tig om te we­ten wan­neer je die be­stel­ling kan ver­wach­ten. Ook dit pro­ces kun­nen we vol­le­dig di­gi­ta­li­se­ren. Bin­nen de app ziet de be­stel­ler de sta­tus van zijn of haar be­stel­ling. Te­le­foon­tjes over wan­neer iets ge­le­verd wordt, wor­den hier­door voor een groot deel be­perkt.

Vi­si­te­kaart­jes tool

Een veel be­steld pro­duct is het vi­si­te­kaart­je. Ook de­ze be­stel je een­vou­dig bin­nen de app. Han­dig, want je ziet ge­lijk een voor­beeld van hoe het kaartje er­uit komt te zien.

Wie wat mag be­stel­len?

Het is aan jul­lie om te be­pa­len wie wat mag be­stel­len. Mag ie­der­een vi­si­te­kaart­jes en re­la­tie­ge­schen­ken be­stel­len? Of al­leen het se­cre­ta­ri­aat? Hoe we dat vorm ge­ven be­pa­len we sa­men. We kun­nen de rech­ten in­stel­len op ty­pe pro­duct, maar bij­voor­beeld ook op bud­get.

On­der­deel van het in­tra­net

De app 'In­ter­ne Web­shop' is een ap­pli­ca­tie die wij aan­bie­den bin­nen Ca­pi­ca In­tra­netIn­tra­net. Door de web­shopweb­shop be­schik­baar te stel­len bin­nen het in­tra­net zorg je er­voor dat me­de­wer­kers al­les bin­nen één lo­ca­tie vin­den om hun werk goed te doen.

Meer we­ten over on­ze on­li­ne op­los­sin­gen

Wil je meer in­for­ma­tie over de­ze app, neem dan Con­tactcon­tact met ons op. Ook als jul­lie (nog) geen ge­bruik ma­ken van Ca­pi­ca In­tra­net den­ken we graag mee over op­los­sin­gen waar­mee jul­lie or­ga­ni­sa­tie ver­der komt.