Michael

Mi­chael zit 24/7 ach­ter zijn com­pu­ter. Als hij daar niet te vin­den is, staat hij op zijn snow­board.

"Het ont­wik­ke­len van we­bap­pli­ca­ties be­gon als een hob­by. Toen in­ter­net nog in op­bloei was, vond ik het al leuk om zo­veel mo­ge­lijk ver­schil­len­de ont­wer­pen uit te wer­ken. Daar­na ver­tel­de ik aan ie­der­een die het wil­de ho­ren hoe dit ont­werp met een sim­pe­le tekst­ver­wer­ker en gra­fisch pro­gram­ma tot stand was ge­ko­men. Bij Ca­pi­ca maak ik van mijn hob­by mijn werk. Wat mij het meest aan­spreekt is het tech­nisch func­ti­o­neel en in­ter­ac­tief ma­ken van pa­gi­na's. Wer­ken bij Ca­pi­ca is leuk, om­dat we echt sa­men­wer­ken. En we staan al­tijd klaar voor on­ze klan­ten. We on­der­ne­men ge­lijk ac­tie als je ons belt."

Neem contact op met Michael

(010) 425 50 75
×