Michael

Mi­chael zit 24/7 ach­ter zijn com­pu­ter. Als hij daar niet te vin­den is, staat hij op zijn snow­board.

"Het ont­wik­ke­len van we­bap­pli­ca­ties be­gon als een hob­by. Toen in­ter­net nog in op­bloei was, vond ik het al leuk om zo­veel mo­ge­lijk ver­schil­len­de ont­wer­pen uit te wer­ken. Daar­na ver­tel­de ik aan ie­der­een die het wil­de ho­ren hoe dit ont­werp met een sim­pe­le tekst­ver­wer­ker en gra­fisch pro­gram­ma tot stand was ge­ko­men. Bij Ca­pi­ca maak ik van mijn hob­by mijn werk. Wat mij het meest aan­spreekt is het tech­nisch func­ti­o­neel en in­ter­ac­tief ma­ken van pa­gi­na's. Wer­ken bij Ca­pi­ca is leuk, om­dat we echt sa­men­wer­ken. En we staan al­tijd klaar voor on­ze klan­ten. We on­der­ne­men ge­lijk ac­tie als je ons belt."

Neem contact op met Michael

(010) 425 50 75
Blogs van Michael
Michael 16-08-2017
Capicaan aan het woord: liefde voor je werk

In deze blogserie laten we Capicanen aan het woord over hun werk bij Capica. Wat maakt hun werk zo leuk? En waarom hebben zij ooit voor Capica gekozen? In deze blog neemt webdeveloper Michael je mee in zijn werk.