Jeffrey

Jef­frey or­dent het liefst al­les op kleur. Dit per­fec­ti­o­nis­me zie je ook te­rug in zijn ont­wer­pen en co­de.

"In 2011 be­gon ik als web­de­sig­ner en front-end de­vel­o­per bij Ca­pi­ca. Ik voel­de me ge­lijk thuis in dit jon­ge team. Ie­der­een heeft een pas­sie voor on­li­ne, een pas­sie die we da­ge­lijks de­len. Na veel sa­men­wer­ken met back-end de­vel­o­pers raak­te ik ge­ïn­te­res­seerd in het bou­wen van ap­pli­ca­ties. Ik vind het leuk om de lo­gi­ca ach­ter de pro­duc­ten te ver­zin­nen. Sinds 2015 volg ik de op­lei­ding Soft­wa­re En­gi­nee­ring. Hier­door ben ik all­round in­zet­baar op het ge­bied van de­sign en web­de­vel­op­ment. Dat maakt mijn werk nog di­ver­ser."

Neem contact op met Jeffrey

(010) 425 50 75
×