Dennie

Vraag Den­nie iets over de ge­schie­de­nis van Ne­der­land en hij ver­telt je al­le fei­ten. Bij Ca­pi­ca zijn we voor­al blij met zijn tech­ni­sche ken­nis.

"Web­si­tes ont­wik­ke­len is mijn gro­te pas­sie. Het liefst maak ik zo­wel de voor- als de ach­ter­kant van een si­te. Ik vind na­me­lijk tech­niek en sty­ling su­per­leuk om te doen. Waar­om? Om­dat ik dan een com­pleet pro­duct op­le­ver. Ik ben dank­baar dat ik on­der­deel uit­maak van dit su­per­team. Zelfs als het even te­gen­zit helpt ie­der­een el­kaar ver­der, zo­dat we uit­ein­de­lijk het doel be­rei­ken dat we voor ogen heb­ben."

Neem contact op met Dennie

(010) 425 50 75