Wij zijn

Capica

experts

Wel­kom bij het leuk­ste in­ter­net­bu­reau van Ca­pel­le aan den IJs­sel. Ca­pi­ca is een jon­ge en en­thou­si­as­te or­ga­ni­sa­tie on­der de rook van Rot­ter­dam. Wat we doen? Be­drij­ven on­li­ne suc­ces­vol ma­ken. Daar wor­den we heel blij van. 

In 2001 start­te Laird Beek­e­laar In­ter­net­bu­reau Ca­pi­ca. Hij be­gon met het ont­wik­ke­len van we­bap­pli­ca­ties om or­ga­ni­sa­ties on­li­ne suc­ces­vol­ler te ma­ken en is daar nooit mee op­ge­hou­den. Ster­ker nog, hij heeft zijn ken­nis en team al­leen maar uit­ge­bouwd. In­mid­dels staat ook Mar­lé­ne Baars aan het roer en be­staat het team uit 15 on­li­ne be­den­kers.  

De af­ge­lo­pen ja­ren hiel­pen we hon­der­den or­ga­ni­sa­ties met een nieu­we web­si­te. De term in­ter­net­bu­reau dekt de la­ding niet meer; we gaan ver­der dan dat. Da­ge­lijks be­den­ken en ma­ken we de meest uit­een­lo­pen­de en com­plexe on­li­ne pro­duc­ten, zo­als ons ei­gen so­ci­aal in­tra­net en be­drijfs­soft­wa­re op maat.

Per­soon­lij­ke aan­pak

Sinds 2001 is er veel ver­an­derd op on­li­ne ge­bied, maar on­ze per­soon­lij­ke aan­pak is nog steeds het­zelf­de. Klant­te­vre­den­heid staat bij ons cen­traal. Sa­men met jou wer­ken we toe naar een re­sul­taat waar jouw or­ga­ni­sa­tie echt ver­der mee kan. Als dat lukt zie je ons stra­len.

Ex­perts

Wij wor­den na­me­lijk heel blij van het be­den­ken en ma­ken van di­gi­ta­le op­los­sin­gen. We de­len een pas­sie voor on­li­ne. Ie­der­een heeft zijn ei­gen ex­per­ti­se en sa­men zor­gen we er­voor dat jij komt waar je wilt zijn. En daar­voor lo­pen we ge­rust een stap­je har­der.

 

 

Laird Eigenaar | aansturing webdesign & -development
Marléne Eigenaar | aansturing sales en commercie
Eric Projectleider
Jefferson Webdesigner & front-end developer

Word jij on­ze nieu­we on­li­ne be­den­ker?

 

Wij zoe­ken men­sen met pas­sie. Pas­sie voor on­li­ne pro­duc­ten. Is jouw mis­sie: 100 pro­cent klant­te­vre­den­heid? Sluit je dan bij ons aan.

Ca­pi­ca vormt een jong en hecht team. Saaie mee­tings vind je bij ons niet. Wij wer­ken nauw met el­kaar sa­men en ma­ken lol op de werk­vloer. Bij Ca­pi­ca krijg jij al­le ruim­te om je ei­gen func­tie vorm te ge­ven. Lijkt dat je wat? Be­kijk on­ze va­ca­tu­res of stuur een open sol­li­ci­ta­tie.

 

Bekijk vacatures
Dennie Webdeveloper
Natascha Financiële administratie
Michael Webdeveloper
Jeffrey Webdesigner & front-end developer
Jelle Projectleider
Malou Sales, Marketing & Communicatie
0
online bedenkers
0
jaar geleden opgericht
0
jaar gezamelijke ervaring

Capica

in beeld

werkvloer