Vind alle kennis op het intranet

Downloads

Kennis

Bin­nen de app down­lo­ads vin­den me­de­wer­kers do­cu­men­ten die voor ver­schil­len­de doel­ein­den ge­bruikt kun­nen wor­den. Het kan gaan om HR do­cu­men­ten zo­als de­cla­ra­tie­for­mu­lie­ren, maar bij­voor­beeld ook om com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len.

Snel de juis­te do­cu­men­ten vin­den

De do­cu­men­ten wor­den in ca­te­go­rie­ën ge­plaatst, zo­dat me­de­wer­kers snel vin­den wat zij zoe­ken. Sa­men rich­ten we de app in met ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën, zo­als dit voor jouw or­ga­ni­sa­tie het meest pas­send is.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan AppsAppshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

 down­lo­ads.jpg