Blijf op de hoogte van aankomende events en vergeet nooit meer een verjaardag

Agenda

Informatie

Een han­di­ge aan­vul­ling op In­tra­netIn­tra­net is de appapp agen­da. Hier­on­der lees je meer over en­ke­le func­ties die we bin­nen de­ze app voor je in kun­nen rich­ten.

Eve­ne­men­ten­ka­len­der

De eve­ne­men­ten­ka­len­der is ge­schikt voor het com­mu­ni­ce­ren van in­ter­ne en ex­ter­ne eve­ne­men­ten. Op de kaart zie je di­rect de lo­ca­tie van het eve­ne­ment.

Ver­jaar­dags­ka­len­der

Met de ver­jaar­dags­ka­len­der zie je wan­neer je col­le­ga's ja­rig zijn. Klik je op de naam van de ja­ri­ge, en stuur di­rect een fe­li­ci­ta­tie. We ha­len de in­for­ma­tie uit het adres­boek of uit jul­lie per­so­neels­in­for­ma­tie­sys­teem.

Ver­ga­der­za­len re­ser­ve­ren

Bin­nen de agen­da app is het mo­ge­lijk om een ver­ga­der­zaal te re­ser­ve­ren. De re­ser­ve­ring wordt di­rect ge­toond in het in­tra­net.

Re­a­ge­ren en vol­gen

Bij ie­der agen­da-item kun je een re­ac­tie toe­voe­gen en via de knop 'volg item' krijg je au­to­ma­tisch een mel­ding als er nieu­we re­ac­ties zijn.

Be­nieuwd naar de ove­ri­ge apps?

Be­nieuwd naar een to­taal­over­zicht van al­le ap­pli­ca­ties? Klik dan Appshier. Niet ge­von­den wat je zocht? Geef het ons als uit­da­ging mee.

agen­da

×